Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 12 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 22 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 22 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 24 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 24 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 25 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 25 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 26 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 22 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 22 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 24 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 24 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 25 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 25 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/kujovic.com/public_html/maincore.php on line 26 Vijesti Sand┼żak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT BORAC PROTIV MUNARA PRIMIO ISLAM
Upisao Akica_ u 29/04/2010 22:30:47

BORAC PROTIV MUNARA PRIMIO ISLAM

?vicarska - Ugledni ?vicarski politi?ar Daniel Streich, koji se uzdigao do slave radi kampanje protiv minareta je primio islam.


?lan ?vicarska narodna stranka (SVP) i poznati politi?ar, Daniel Streich je bio prvi ?ovjek koji je pokrenuo kampanju za nametanje zabrane minareta, i zatvaranje d?amija u ?vicarskoj.?


Ostale vijesti

BORAC PROTIV MUNARA PRIMIO ISLAM

?vicarska - Ugledni ?vicarski politi?ar Daniel Streich, koji se uzdigao do slave radi kampanje protiv minareta je primio islam.


?lan ?vicarska narodna stranka (SVP) i poznati politi?ar, Daniel Streich je bio prvi ?ovjek koji je pokrenuo kampanju za nametanje zabrane minareta, i zatvaranje d?amija u ?vicarskoj. Izjava Streich-a o prela?enju na islam je stvorila senzaciju u ?vicarskoj politici, a i nelagodnost za one koji su podr?avali zabranu izgradnje minareta.Streich je propagirao svoj anti-islamski pokret nadugo i na?iroko u zemlji, sijao sjeme gneva i prezira prema islamu i me?u ljudima, te utirao put za javno mi?ljenje protiv minareta i d?amija. Ali sada je Streich postao branitelj islama. Njegove anti-islamske misli su ga tako pribli?ile vjeri da je on prigrlio islam. Sada se stidi svojih (ne)djela i ?eli izgraditi najljep?u d?amiju Europe u ?vicarskoj.Najzanimljivija stvar u svemu ovome je da u ovom trenutku postoje ?etiri d?amije u ?vicarskoj a Streich ?eli postaviti temelje za petu. Tako se vjerovatno ?eli da iskupi radi ?irenja mr?nje protiv islama. Razmi?lja i o pokretu suprotnom svojim prethodnih zalaganjima, koji bi promovisao vjersku toleranciju i miran ?ivot u dru?tvima.Abdul Majeed Aldai, predsjednik OPI, nevladine organizacije, koja radi za dobrobit muslimana, ka?e da Europljani imaju veliku ?elju da znaju o islamu. Neki od njih ?ele znati o odnosima izme?u islama i terorizma, isti je bio slu?aj i sa Streich-om."Tijekom konfrontacije, Streich je prou?avao Kur'an ?asni i po?eo razumijevati islam. On je htio zadati te?ke udarce islamu, ali ishod je bio sasvim druga?iji", .Nedavno pitanje zabrane munara bilo je stavljeno na glasanje u ?vicarskoj a sada je zabrana stekla pravni status.
?to se ti?e rezultata glasanja 42,5 posto ljudi glasalo je u korist munare i 57,5 posto podr?ava zabranu, a muslimansko stanovni?tvo u ?vicarskoj je tek 6 posto. Najvi?e ?udna stvar u tom smislu, dakle, je podr?ka 42,5 posto stanovni?tva za samo ?est posto muslimana.

Analiti?ari tvrde da je zabrana minareta i islamskih obreda privukla ljude prema islamu.
Streich je bio va?an ?lan ?vicarska narodne stranka (SVP). Njegova va?nost mo?e biti procijenjena po njegovom utjecaju na stvaranje politike stranke, u kojoj je uvijek imao istaknutu ulogu. Njegov pokret protiv munare bio je usmjeren na stjecanje politi?ke pa?nje i interesa. On je dobio posao vojnog instruktora u Swiss Army zbog njegove popularnosti.
Ro?en je u kr??anskoj obitelji, Streich je sveobuhvatno prou?avao islam samo radi napada i konfrontracije, ali islamski nauk je imao dubok utjecaj na njega. Na kraju ?i on je prigrlio islam. Streich je nazvao SVO aktivnosti protiv Muslimana satanskim.
On ka?e da je naviknut ?itati Bibliju i ?esto ode u kapelu, ali sada? on recitira Kur'an ?asni i nudi svoje molitve pet puta dnevno. On dalje ka?e da je otkazao ?lanstvo stranke i objavio svoje obra?enje Streich ka?e da je ve? prona?ao istinu ?ivota u islamu, koji nije mogao na?i u kr??anstvu.
S druge strane ?vicarske vojne vlasti su se bojale da Streich, koji je neko?? bio vojni instruktor, mo?da otkriti vojne tajne muslimanima.
SVP ?lan Nacionalnog vije?a ka?e da Streich kao vojni instruktor mo?e biti opasan.Me?utim, glasnogovornik ?vicarske vojske koji odbacuje ovaj dojam je rekao da je u?inkovitost na?ie vojske bila va?nija od toga tko ju je obu?avao. Me?utim, iz vlastitih redova, ?ovjek sada radi za promociju islama i njegovih u?enja. Zakon dr?ave mo?e zabraniti munare, ali ne i umove i srca.